Γ. Γαβριηλίδης | Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Πλ. Τημενιδών 1 Έδεσσα τηλ. 23810 28762 | κιν. 6945387 397

Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα (Gunite)

2011-09-14 - 18:21:23

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα είναι ένα ευπροσάρμοστο υλικό το οποίο έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Αποτελεί σκυρόδεμα νέας τεχνολογίας που είναι περισσότερο γνωστό με τον Αγγλικό όρο gunite και πρώτη φορά άρχισε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα από τους σεισμούς της Θεσσαλονίκης το 1978.

Είναι ένα υλικό που προσφέρει υψηλή θλιπτική αντοχή, έχει καλή αντίσταση στη διάβρωση και τις χημικές ουσίες, καλή πρόσφυση με το υπάρχον σκυρόδεμα, με το χάλυβα, τον βράχο. Μπορεί να πάρει εύκολα οποιοδήποτε σχήμα και περίγραμμα και να εφαρμοστεί χωρίς ξυλότυπο.

 

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite) πλεονεκτεί σε σχέση με το συμβατικό σκυρόδεμα σε συνθήκες όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη, όπου απαιτούνται λεπτά στρώματα ή μεταβλητά πάχη.

 

Εφαρμόζεται κυρίως για επισκευές κτιρίων, στους μανδύες δομικών στατικών στοιχείων υποστυλωμάτων δοκών πλάκες και στην ενίσχυση φερουσών τοιχοποιιών και λιθοδομών.

 

Στην οδοποιία εφαρμόζεται στην αντιστήριξη πρανών και στην κατασκευή υπόγειων σηράγγων (τούνελ).

 

Σε αντίθεση με το γνωστό έγχυτο σκυρόδεμα το μίγμα αδρανών τσιμέντου παρασκευάζεται ως ξηρό μίγμα με ελάχιστη υγρασία (και με αυτό τροφοδοτείται η μηχανή του gunite). Εν συνέχεια και με την βοήθεια ισχυρού αεροσυμπιεστού το ξηρό μίγμα από τη μηχανή του gunite μέσω ελαστικού σωλήνα μεταφέρεται και εκτοξεύεται στην επιφάνεια που πρόκειται να ενισχύσουμε. Στην άκρη του ελαστικού σωλήνα υπάρχει μηχανισμός διαβροχής του μίγματος (μάνικα), ώστε το μίγμα να αποκτήσει την ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα νερού. Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή πρόσφυση νέου σκυροδέματος με παλιό καθώς και πολύ υψηλές αντοχές σκυροδέματος.

Το Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα (Gunite) στην Επισκευή και Ενίσχυση Κατασκευών

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite) έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Μια απ' αυτές είναι και η χρήση του στην επισκευή και ενίσχυση κατασκευών.

 

Πριν από την εφαρμογή του εκτοξευόμενου σκυροδέματος θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες και να ληφθούν όλα τα πρόσθετα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία και ποιότητα. Ο χειριστής να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος. Η καλή προετοιμασία και η σωστή εκτέλεση είναι ιδιαίτερα σημαντικές και πρέπει να ακολουθούνται.

Προετοιμασία Επιφάνειας

 • Αφαίρεση παλαιού σκυροδέματος μέχρι να αποκαλυφθούν τα αδρανή.
 • Εκτράχυνση επιφάνειας
 • Η αφαίρεση να γίνει υπό γωνία 45o και το ελάχιστο βάθος να είναι 20mm
 • Η επιφάνεια να καθαριστεί με πεπιεσμένο αέρα.
 • Αν χρειάζεται καλούπι να τοποθετηθεί με τρόπο που να μην παγιδεύει τα υλικά αναπήδησης.
 • Η επιφάνεια βάσης να έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη από 2oC.
 • Αν η επιφάνεια εκτίθεται σε ισχυρούς ανέμους ή βροχή να προστατεύεται καταλλήλως.
 • Διάβρεξη της επιφάνειας.

Εκτόξευση Σκυροδέματος

 • Να γίνεται από απόσταση 0,5-1,0m.
 • Η ροή του εκτοξευόμενου σκυροδέματος να είναι σταθερή και συνεχείς
 • Όπου χρειάζονται μεγάλα πάχη να γίνονται σε στρώσεις αλλά όσο το δυνατό λιγότερες
 • Η εκτόξευση να γίνεται κάθετα στην επιφάνεια
 • Ιδιαίτερη προσοχή όπου υπάρχουν ράβδοι οπλισμού.
 • Στη ξηρή ανάμιξη ο χειριστής να έχει εμπειρία ώστε να επιτυγχάνει την κατάλληλη ποσότητα νερού

 

Για περαιτέρω πληροφορίες

Σχέδιο Προδιαγραφής για το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα