Γ. Γαβριηλίδης | Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Πλ. Τημενιδών 1 Έδεσσα τηλ. 23810 28762 | κιν. 6945387 397

Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα - Παράταση

2011-09-19 - 11:07:48

Αύξηση του ποσοστού επιδότησης, του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων από 50% σε 60% και νέα ημερομηνία για υποβολή προτάσεων από 1/8/2011 μέχρι 30/9/2011

 

Σύνδεσμος (Link):Πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

Επιδοτείται μεταξύ άλλων

Μηχανογραφικός Εξοπλισμός και Λογισμικό

Επιλέξιμοι κλάδοι - ΚΑΔ (μεταξύ άλλων):

71 - Αρχιτεκτονικές δραστηριοτητες και δραστηριότητες μηχανικών - τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

72 - Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

74 - Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

74.10.1- Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού

 

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Οδηγού Προγράμματος και ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ του Προγράμματος «Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

Το Πρόγραμμα για τη «Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» \του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκ. €, αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευέλικτο επιχειρηματικό εργαλείο και αφορά επιχειρηματικά σχέδια φυσικών προσώπων (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας) ή επιχειρήσεων, που έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών με μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές:

  • την εμπορική διάθεση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών,
  • Την επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους,

• Τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Ανάμεσα στις σημαντικές διαφοροποιήσεις του Προγράμματος «Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» σε σχέση με παλαιότερα αντίστοιχα προγράμματα συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

1. Το μεγάλος εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων που μπορούν να ενισχυθούν, που περιλαμβάνει τους κλάδους της μεταποίησης, της «πράσινης» οικονομίας και πολλούς από τους κλάδους της παροχής υπηρεσιών με εν δυνάμει καινοτομικά χαρακτηριστικά.
2. Το πρόγραμμα παρέχει ένα ευρύτατο πεδίο επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών. Με τη σωστή χρήση αυτής της δυνατότητας, ο επιχειρηματίας μπορεί να πετύχει τη συνολική υποστήριξη ενός εγχειρήματος σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής του, από ιδέα έως πλήρη εμπορευματοποίηση.
3. Δεν δίνεται έμφαση στο τι κάνει μια επιχείρηση, αλλά στο τι θέλει να κάνει. Η λογική από την οποία διακατέχεται το πρόγραμμα είναι ότι «μια καλή επιχειρηματική ιδέα μπορεί να προέρχεται από οπουδήποτε», δίνοντας έτσι ελευθερία και ευελιξία για τη στήριξη νέων επενδυτικών σχεδίων από όπου κι αν προέρχονται.
4. Η ενίσχυση νέων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς του Προγράμματος, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στήριξης, προωθώντας τα startups.
5. Το πρόγραμμα έχει διαρκή και μόνιμο χαρακτήρα, δηλαδή δεν σταματά στον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων αλλά υλοποιείται σε ετήσια βάση, παρέχοντας ένα διαρκές εργαλείο στήριξης στην αγορά.
6. Για πρώτη φορά η έννοια της καινοτομίας διαφοροποιείται από την επιστημονική και τεχνολογική τεκμηρίωση. Αυτό σημαίνει ότι ως καινοτομικές μπορούν να θεωρούνται και άλλες προτάσεις και ιδέες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης.
7. Εισάγεται ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της καινοτομίας που επιτρέπει τη συστημική αντιμετώπιση και αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων πάνω στην αρχή: «ιδέα - σχεδιασμός υλοποίησης - υλοποίηση - αγορά».
8. Εισάγεται η έννοια της παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση των έργων (follow up) και επιβραβεύονται τα  θετικά αποτελέσματα και η υλοποίηση στόχων.
9. Μειώνεται ουσιαστικά η γραφειοκρατία, με την απλοποίηση των επίσημων 'χαρτιών' που ζητούνται, τουλάχιστον στη φάση πριν την οριστική ένταξη των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α1) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του κανονισμού 800/2008 της Επιτροπής (Παράρτημα Ι). Η απαίτηση αυτή αφορά στο σύνολο των εταίρων ή μετόχων που είναι φυσικά πρόσωπα.

Α2) ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν και οι νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του κανονισμού 800/2008 της Επιτροπής (Παράρτημα Ι), εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία) καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες κατά το έτος υποβολής της επενδυτικής πρότασης έχουν συσταθεί και κάνει έναρξη δραστηριότητας αλλά δεν έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση. Ελλείψει διαχειριστικών χρήσεων και στοιχείων, οι επιχειρήσεις αυτές αξιολογούνται ως υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

B) ΝΕΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του κανονισμού 800/2008 της Επιτροπής (Παράρτημα Ι), εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία) καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Για τις ανάγκες του προγράμματος (και μόνο) χαρακτηρίζεται ως νέα, μια επιχείρηση που έχει κλείσει από μία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

Για τις (Α2) και (Β) κατηγορίες επιχειρήσεων, η επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

Υπογραμμίζεται ότι όλες οι συνθήκες αυτές αποτελούν κατ' αντιστοιχία για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες επιχειρήσεων, αθροιστικά απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ' αυτών αποτελούν συνθήκη αποκλεισμού της πρότασης. Συνεπώς η μη ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους αποτελεί λόγο απόρριψης της πρότασης η οποία δεν θα αξιολογείται και θα τίθεται στο αρχείο.

 

Αρχεία

Απόφαση Έγκρισης Οδηγού (24/05/2011)

19/07/2011 - Tροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Οδηγού

19/07/2011 - Τροποποίηση Περίληψης Οδηγού Προγράμματος

19/07/2011 - Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος

19/07/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» - Αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης από το 50% στο 60%

Νέα ενημέρωση 23/06/2011 - Στοιχεία Επικοινωνίας Εταίρων ΕΦΕΠΑΕ

Εκδηλώσεις (ΝΕΟ αρχείο 12/09/2011)

 

Πηγή:

http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=191